Nyt sognehus ved Hillerød Kirke

Vinder af konkurrencen om nyt sognehus ved Hillerød Kirke

23 teams havde budt ind, tre endte i finalen og afgørelsen blev præsenteret i kirken af dommerkomiteen, der bl.a. talte to fagdommere fra Arkitektforeningen. Her blev åbenhed og tilgængelighed valgt over det mere klassiske og afdæmpede udtryk og derfor var det Entasis Arkitekter med Klaus Nielsen AS som underrådgiver, der vandt arkitektkonkurrencen om at opføre et nyt sognehus ved Hillerød Kirke.

Nyt sognehus

Nyt sognehus

Nyt sognehus

Du kan læse meget mere om projektet her:

Hillerød Kirke
Hillerød Lokalavis
SN.DK

 

Dommerbetænkning

Beskrivelse
Forslagets ide er at lade ”landskabet flyde ind under et samlende tag” – Man færdes i ”landskabet” – i byens rum, når man bidrager til aktiviteter i kirkens liv.

Sognehuset er disponeret i én etage, – et terrasseret plan, der via et rampeforløb trækkes frem til gaden og åbner sig mod byen. Sognehuset indpasser sig stilfærdigt og markant i Østergades struktur som et ”svævende tag” der byder indenfor og skaber tilgængelighed fra forplads til kirketårn. Mod Østergade definerer en trappeformation overgangen mellem gade og matrikel. Kirketårnet friholdes visuelt ved tilbagetrækning af bygningens sydlige facade, og der etableres et ”shared space”, der giver adgang til kirkens hovedindgang.

Fra forpladsen træder man ind i caféen, hvorfra bygningens flow naturligt fortsætter. Køkken, kontorer og klublokale ligger mod nord langs det indvendige rampeforløb. Depoter, kopirum mv. adskiller kontorgangen fra salene. Sal 1, sal 2 og konfirmandstue er tænkt som et stort gennemgående rum, der kan lægges sammen eller adskilles efter behov. Niveauspring mellem sale og konfirmandstue kan bruges som siddekanter, og ved større arrangementer kan sale, konfirmandstue og café åbnes som et sammenhængende, lyst og terrasseret rum med forbindelse til kirkerummet via indgang i kirketårnet. Toiletter, handicaptoiletter, garderobe og musikrum er placeret i kælderen.

Forslaget er udført med en indvendig kerne i gul tegl, stålbjælker, stålskiver- og søjler. Udvendigt beklædes lukkede flader med riflede grønne glaspartier og sortmalede stålplader. Taget er beklædt med græs. Ovenlys kaster lys ned langs teglkernen. Rampeforløb og gulve er i lighed med kernen i gule teglsten. De gule teglsten anvendes ligeledes som belægningssten på et omfattende udendørs areal, der omslutter såvel den nye bygning som kirketårn og eksisterende sognehus.

Arkitektoniske kvaliteter
Sognehuset er i Entasis’ forslag blevet til ”byens hus”, – en bygning der insisterer på at Sognehuset skal opfylde en social funktion som mødested og aktivitetshus med synlige og udadvendte funktioner. En bygning der får kirkens rum til at fremtræde som inviterende gestus med transparens og åbenhed mod byen.

Forslagets overbevisende kvalitet er den funktionelle, åbne og fleksible planløsning, der ubesværet formår at forbinde niveaufrit fra forplads gennem sognehus til kirkerum. Bygningens indvendige flow er løst med et enkelt og virkningsfuldt greb, der formår at samle sognehusets funktioner i et sammenhængende, afklaret og tilgængeligt plan. Det vurderes som en stor kvalitet, at man som personale har mulighed for at have direkte kontakt med- og overblik over folk, der kommer, går og opholder sig i huset. Caféens synlighed mod gaden forstærker den åbne gestus, der bidrager til, at kirkens og sognehusets aktiviteter bliver sammenflettet med byens daglige liv.

Konfirmandstuen har en central funktion i sognehuset og er med den foreslåede disponering ikke acceptabel. Rummet er for lille og kræver en væsentlig omdisponering i forhold til sin anvendelse. Det vurderes dog som positivt, at konfirmandstuen er placeret tæt på kirkerummet, og at der er tænkt på cykelparkering og direkte adgang fra hovedstrøget.

Bearbejdningen af udearealer fremstår ikke overbevisende. Valg af materialer og tilslutning til eksisterende arealer virker mere tænkt ”indefra og ud” – fremfor at være behandlet i relation til stedets eksisterende kvaliteter og sammenhænge. Gule teglsten omkring kirken virker ikke overbevisende i sammenhæng med de eksisterende rødstens bygninger og de eksisterende granitfladers rustikke karakter. Det gule teglgulv synes at svække den visuelle sammenhæng mellem kirken og omgivelserne og fratage kirkens position som øverste led i hierarkiet. Et enkelt af de store lindetræ er bevaret for at give Østergade et grønt islæt. Under lindetræet er foreslået en ”blomstrende have”. Lindetræet bevaret i denne nye sammenhæng virker ikke overbevisende eller realistisk i forhold til lindetræets skyggende virkning og stammeskudsdannelser.
Det må overvejes, om udearealet foran salene kan få en mere brugsvenlig karakter evt. i form af en samlingsplads med grønt islæt. Den smalle have mellem det nye sognehus og kirken virker ikke til at have fundet et udtryk, der giver haven et poetisk strejf.

Dommerkomitéen er ikke overbevist af de foreslåede materialers stoflige kvaliteter. Sammensætningen og valg af materialer kræver en videre bearbejdning, der løfter bygningens samlede atmosfære op på et niveau, der modsvarer kvaliteten i forslagets hovedgreb, rumforløb og afklarede planløsning. Kotering og indeklima skal verificeres.

Funktionalitet og organisering
– Disponering med et samlet terrasseret, niveaufrit plan under et tag er et overbevisende strukturerende helhedsgreb.
– Det indvendige rumforløb og sammenhæng mellem sale, café og konfirmandstue virker overbevisende.
– Konfirmandstues areal er for lille. Det er af afgørende betydning for denne centrale funktion, at konfirmandstuens areal omdisponeres.
– Toiletternes antal, og placering i kælder, er uhensigtsmæssig.
– Sammenhængen mellem ude og inde, mellem sale og uderum bør gentænkes.
– Den lille have mellem kirke og sognehus bør finde et mere poetisk udtryk.
– Trappen mod gade virker meget stejl og forekommer ikke at kunne leve op til den ønskede funktion som opholdstrappe.
– Afslutningen af trappens hjørne mod adgangsvejen bør revurderes. Der er som udgangspunkt meget problematisk med den foreslåede fællesadgangsvej mellem sognehus og nabobygning, Østergade 14.
– Vareindlevering synes uhensigtsmæssig.

Økonomi og CVér
Der er afleveret fuldt udfyldt areal og økonomiskema.
Arealmæssigt svarer konkurrenceforslagets bruttoareal til program.
Det bemærkes, at der er afsat et relativt højt beløb til landskabsarbejder. Sammenholdt med dommerkomitéens kommentarer til projektforslaget og materialevalg i øvrigt, er der et ønske om at bevare mere af den eksisterende belægning. Det vurderes, at der herved kan skaffes råderum til at genoverveje materialevalg, jf. øvrige kommentarer.
Personerne på de fremsendte CVér vurderes at være en god bemanding og kompetente til at løfte opgaven.
Der er dog et ønske om, at kompetencerne for landskab sikres styrket i det videre forløb.

 

Dommerkomitéen Bedømmelse af de indsendte forslag er foretaget af følgende dommerkomité:

Hillerød Kirkes menighedsråd:
Christen Jørgensen, formand for byggeudvalget
Helen Eriksen, formand for menighedsrådet
Jens Lauridsen, medlem af byggeudvalget
Ole Cæsar Jensen, sognepræst

Arkitektforeningen:
Mathilde Petri, fagdommer, arkitekt MAA
Marianne Levinsen, fagdommer landskabsarkitekt MAA, MDL, DI